Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

27/07/2021
Aktuální informace ke COVID-19 v České republice

Aktuální informace ke COVID-19 v České republice a aktuálně uplatňovanému pandemickému zákonu.

Více informací můžete nalézt též v našem Q&A dokumentu (poslední aktualizace: 28/06/2021 10:00) A TÉŽ V INFOGRAFICE. Oba dokumenty jsou ke stažení zde.

Hromadné akce znovu povoleny

Vláda schválila hlášení hromadných akcí

Vláda na svém jednání 12. července schválila nové opatření, které nařizuje pořadatelům hromadných akcí s předpokládanou účastí více než 1 000 osob, aby pořádání této akce oznámili příslušné krajské hygienické stanici. V případě akcí konaných do 22. července 2021 včetně tak musí učinit bezodkladně, v případě akcí konaných od 23. července 2021 pak nejpozději 5 dnů přede dnem zahájení akce. 

 • při konání veletrhů lze umožnit přítomnost max. 1 osoby na 10 m2, a to při dvoumetrových rozestupech mezi návštěvníky;
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 5 000 ve venkovních prostorech (pokud se uplatňují sektory na stání, platí dvoumetrové rozestupy a limit max 1 divák na 4 m2);
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 2 000 ve vnitřních prostorech a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2 000 osob, lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo;
 • vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m;
 • i nadále platí povinnost prokázat se negativním testem / očkováním / prodělaným onemocněním COVID a povinnost nošení respirátorů.

Od 1. srpna pak dojde k následujícímu navýšení limitů (detaily zde).

 • při konání veletrhů lze umožnit přítomnost max. 1 osoby na 10 m2, a to při 1,5metrových rozestupech mezi návštěvníky. Zaplnit lze 75 % kapacity účastníků;
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 7 000 ve venkovních prostorech (pokud se uplatňují sektory na stání, platí limit max 1 divák na 2 m2 a dodržení maximálních možných rozestupů);
 • maximální počet účastníků na vzdělávacích a jiných hromadných akcích je stanoven na 3 000 ve vnitřních prostorech a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 100 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni;
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 3 000 osob, lze obsadit nejvýše 100 % kapacity sedících diváků, ale pouze za předpokladu, že všichni diváci splňují podmínky podle bodu I/16 písm. c) nebo d) výše zmíněného nařízení; všichni diváci musí být usazeni;
 • vzdálenost diváků od místa určeného pro vystupující musí být nejméně 2 m;
 • i nadále platí povinnost prokázat se negativním testem / očkováním / prodělaným onemocněním COVID a povinnost nošení respirátorů.

Prosíme všechny, aby si kompletní znění jednotlivých opatření pročetli na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR, Vlády ČRMinisterstva zahraničí ČR.

Dodatky a vysvětlení některých opatření můžete najít již nyní na webu Asociace hotelů a restaurací ČR. Pro podnikatele je také dostupný souhrn informací na webu Hospodářské komory České republiky, kde je k dispozici též formulář, skrze který lze zaslat dotaz související s COVID-19.

Může se hodit:

 • v souvislosti s riziky dalšího importu a masivního šíření nových mutaci v České republice se zpřísňují pravidla pro návraty ze zemí s vysokým rizikem nákazy (tzv. červené země), kdy od 1. července 2021 bude pro návraty platit stejný režim jako pro návraty ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy – tzn. povinnost PCR testu nejdříve 5. den po příjezdu a do té doby povinná samoizolace včetně nemožnosti chodit do zaměstnání. Zároveň od 9. července došlo ke změně pravidel návratu do ČR; 
 • s platností od úterý 22. června, se do pravidel pro prokazování se certifikátem o očkování doplňují i certifikáty v anglickém jazyce vydané oprávněným subjektem v České republice a členských státech EU a také certifikáty vydané ve třetích zemích občanovi České republiky. Vzory schválených národních certifikátů zveřejňuje Ministerstvo zdravotnictví na svých webových stránkách;  
 • Nárok na finanční pomoc od státu za nařízené uzavření budou mít nově i nestátní vlastníci nemovitých kulturních památek, které jsou běžně přístupné veřejnosti. Nestátní vlastníci a provozovatelé hradů, zámků, církevních objektů či skanzenů budou moci od státu získat úhradu až 80 procent provozních nákladů vztahujících se k činnosti provozování kulturní nemovité památky za rok 2020;
 • vláda odsouhlasila zrušení povinného testování u všech typů zaměstnavatelů, a to od 1. července;
 • vláda rozhodla také o prodloužení doby uznatelnosti výdajů Cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus, a to o měsíc do 30. června 2021. Prodloužení se ale bude týkat už jen režimu Antivirus A, který se vztahuje na případy, kdy zaměstnanec nemohl vykonávat práci z důvodu důležité osobní překážky v práci spočívající v nařízení karantény nebo izolace. Zbývající režimy, tedy Antivirus B a Antivirus Plus, už vzhledem ke zlepšené epidemické situaci není třeba prodlužovat;
 • vláda schválila návrh Národního plánu obnovy za téměř 200 miliard. Detaily plánu můžete již nyní nalézt na dedikovaném webu https://www.planobnovycr.cz/;
 • vláda projednala také prodloužení podpůrných programů pro podnikatele a živnostníky. Prodloužení se týká dotačních programů Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady a také kompenzačního bonusu pro OSVČ, společníky malých s.r.o. a dohodáře. Zároveň vláda schválila také dalších až 330 milionů korun z rozpočtu Ministerstva průmyslu a obchodu na dofinancování programu podpory malých podniků Ošetřovné II pro OSVČ;
 • od pondělí 10. května budou moci otevřít všichni maloobchodní prodejci. Bez zákazníků se budou muset i nadále obejít restaurace, až na výjimky hotely a další ubytovací zařízení, kongresy, vnitřní sportoviště s výjimkami pro organizovaný sport, vnitřní bazény a wellness či další epidemiologicky velmi rizikové provozy;
 • ministerstvo zdravotnictví vydalo seznam samovyšetřovacích testů, které doporučuje pro použití ve firmách po 1. 5. 2021. Původní seznam, který čítal 778 testů, ministerstvo proškrtalo na pouhých 85 položek. Antigenní testy, nakoupené do 30. 4. 2021, lze používat pro testování zaměstnanců nadále i po 1. 5. 2021 (tedy i v případě, že od 1. 5. 2021 výjimku nově nezískaly);
 • od 10. května vláda odsouhlasila i úpravu mimořádného opatření nařizujícího nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Nově už nebude povinné nosit ochranu venku tam, kde bude možné dodržet maximální počet dvou osob na méně než dvou metrech. Z tohoto pravidla pak bude platit výjimka na nezbytně nutnou dobu pro konzumaci potravin a nápojů mimo provozovny stravovacích služeb;
 • stát se v době epidemie koronaviru zaručí firmám i za úvěry na investiční akce. Rozšíření stávajícího programu Covid III schválila na jednání v pondělí 12. dubna 2021 vláda. Firmy tak budou moci získat záruku od Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. i za komerční úvěry na investice. Podnikatelé si tak budou moci půjčit na investice až 90 milionů korun;

 • kabinet projednal také změny rámcových podmínek podpory Covid – Ubytování II, které navrhla ministryně pro místní rozvoj na základě konzultací s profesními svazy i s potenciálními žadateli o podporu. Jedná se především o upřesnění kategorií ubytovacího zařízení, na která mohou žadatelé o dotaci peníze z programu čerpat. Dotační program také reflektuje rozhodnutí Evropské komise navýšit limitu článku 3.1 Dočasného rámce z 800 tisíc na 1,8 milionu eur;
 • Ve spolupráci s oborovou aliancí se Prague Convention Bureau podařilo prosadit realizaci nového programu COVID – veletrhy/kongresy pro podnikatele působící v tomto odvětví. Podporu získají ti, kteří v důsledku protiepidemických nařízení vlády přišli alespoň o 30 procent obratu za březen až říjen roku 2020 oproti stejnému období roku 2019;
 • vláda odsouhlasila dva nové dotační programy na pomoc podnikatelům postiženým dopady vládních protiepidemických opatření a koronavirové krize obecně. Oba jsou alternativou současných covidových programů s výjimkou Antiviru a Covid – Nájemné. První program Covid 2021 bude dotací na provozní náklady ve výši až 500 korun na den za každého zaměstnance. Podmínkou pro přiznání podpory je alespoň padesátiprocentní pokles tržeb za rozhodné období oproti srovnávacímu období a že žadatel nebyl ke dni 31. 12. 2019 podnikem v obtížích. Na tento program bylo vládou vyčleněno 6 miliard korun. Alternativou pro podnikatele bude program Covid – Nepokryté náklady. O pomoc z tohoto programu si budou moci zažádat ti podnikatelé, pro které nebude program Covid 2021 výhodný, či ty subjekty, které doposud nemohly získat odpovídající podporu. I tento program je založen na podmínce poklesu obratu nejméně o 50 procent za rozhodné období a zároveň na podmínce, že se podnikatelský subjekt nachází za rozhodné období ve ztrátě. Dotace ve výši 60 procent nepokrytých fixních nákladů, maximálně 40 milionů korun, má těmto podnikatelům pomoci s úhradou části nákladů či výdajů, které nejsou pokryty výnosy nebo příjmy. Také na tento program bude připraveno až šest miliard korun. Detailnější informace připravené Hospodářskou komorou, naleznete již nyní v našem extranetu;
 • Prague Convention Bureau se připojilo k otevřenému dopisu svazů a asociací, který se vyjadřuje k novému návrhu balíčku kompenzací pro rok 2021 vztahujících se k současné koronavirové krizi. Celé znění dopisu naleznete na našem blogu;

 • Vláda schválila návrh, který rozšiřuje možnost poskytnutí státní záruky za bankovní úvěry prostřednictvím Exportní garanční a pojišťovací společnosti i pro podnikatele v segmentu ubytovacích služeb;
 • Vláda schválila program COVID – cestovní ruch, cílený na cestovní kanceláře a agentury a též na průvodce;
 • Praha ve spolupráci s Hospodářskou komorou zřídila pro podnikatele, živnostníky a firmy podnikající v hlavním městě, na které dopadly důsledky vládních opatření v souvislosti s nemocí COVID-19, novou bezplatnou podnikatelskou poradnu;
 • 6. května 2020 proběhla tisková konference hlavního města Prahy, kde byla prezentována opatření na podporu kultury a opatření v rámci podpory cestovního ruchu na tuto turistickou sezónu. Prague Convention Bureau vzneslo komentáře k podpoře kongresového průmyslu. Záznam tiskové konference si můžete pustit zde;
 • Praha připravuje záměr na zřízení Fondu pro zachování, obnovu a rozvoj podnikání a poskytování služeb. Ten by mohl alokovat řádově miliardy korun. Součástí usnesení je také výzva vládě, aby neprodleně přijala efektivní opatření na podporu podnikání na území hlavního města Prahy. Více informací zde; 
 • Pražští zastupitelé jednomyslně podpořili odpuštění poplatků a nájemného za předzahrádky a uliční prodej, a to až do konce roku 2020. Detaily rozhodnutí najdete zde.
 • Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR a Fórum cestovního ruchu ČR poslaly premiérovi a vládě otevřený dopis s návrhy na záchranu podnikatelů v oblasti cestovního ruchu, na kterém se Prague Convention Bureau podílelo. Dopis spolu s návrhy najdete zde;

 • CzechInvest ve spolupráci s MPO a MZ spustili web spojumemecesko.cz, na kterém můžete nabídnout své volné kapacity státu či jiným firmám nebo naopak pomoc poptat;
 • agentura CzechTrade bude po dobu krize nabízet své poradenské služby zdarma;
 • Praha nebude nájemcům účtovat úroky z prodlení plateb nájemného. Rada hl. m. Prahy též revokovala usnesení, které mělo zvednout nájem v komerčních prostorách města o 2,8 % pro rok 2020;
 • souhrn úlev v daňové oblasti v rámci Liberačního balíčku je k dispozici na webu MF zde; více informací pro daňové poplatníky je k dispozici v Průvodci, který připravila Finanční správa;
 • některé advokátní kanceláře nyní nabízejí své právní služby zcela zdarma subjektům, postiženým aktuální situací: Frank Bold či eLegal;
 • pro nejnovější zprávy o jednání o náhradách a finanční podpoře pro podniky zasažené nastalou situací doporučujeme sledovat též web Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR; ·    

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.