Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY UŽITÍ A ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jakým způsobem používáme a chráníme vaše osobní údaje, které jsou nám předávány používáním této webové stránky www.pragueconvention.cz  (dále jen „Webová stránka”) nebo jiným způsobem v souvislosti s Vaším členstvím v Prague Convention Bureau, z.s. Správcem osobních údajů je Prague Convention Bureau, z.s., se sídlem Praha 1, Rytířská 398/26, PSČ  110 00, IČO: 22677151, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. L 18846 (dále jako „Prague Convention Bureau, z.s.“ nebo „PCB“).  PCB se zavazuje zajistit bezpečí vašich osobních údajů. Veškeré vaše osobní údaje mohou být použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. PCB je oprávněna tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit jejich aktualizací na Webové stránce.

Tím, že nám poskytnete vaše osobní údaje, udělujete nám svůj souhlas se zpracováním a správou poskytnutých údajů k účelům a za podmínek stanovených níže. Všechny vaše osobní údaje, které od vás obdržíme, budou shromážděny, uloženy a použity v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016  (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jako „Zákon“).

Co shromažďujeme

PCB  shromažďuje a zpracovává tyto vaše osobní údaje:

 • informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním formuláře na Webové stránce www.pragueconvention.cz,
 • v případě členství v Prague Convention Bureau, z.s. a zřízení členského účtu v rámci Webové stránky, též informace týkající se daného členství a výkonu členských práv, kontaktní údaje na zástupce příslušného člena, včetně informací týkajících se uživatelského účtu člena v rámci Webové stránky, platebních a transakčních údajů vztahujících se ke správě a evidenci plateb člena PCB, komunikačních údajů (záznamů o korespondenci se členem), záznamů z jednání orgánů PCB, údaje o členství v orgánech PCB, výkonu hlasovacích práv, atd.
 • automaticky sbírané informace o vašich návštěvách Webové stránky a o zdrojích, ze kterých jste se k nám připojili – zejména informace týkající se Vaší lokace, IP adresy, operačního sytému, který využíváte, typu Internetového prohlížeče,
 • informace týkající se vaší komunikace s námi prostřednictvím Webové stránky.

K jakému účelu vaše osobní údaje zpracováváme:

 • údaje vztahující se k členství v Prague Convention Bureau, z.s., zejména identifikační a kontaktní údaje zastupujících osob člena, platební a transakční údaje a komunikační údaje, údaje o výkonu členských práv, zpracováváme pro účely správy členství a zajištění výkonu členských práv;
 • údaje týkající se zákaznického a klientského chování a historie využíváme k vedení obchodní a statistické evidence pro účely vyhodnocení našich služeb a produktů, pro účely jejich zlepšení a zkvalitnění služeb
 • technická data (údaje o IP adrese a zdrojích připojení k Webové stránce) využíváme k marketingovým účelům v rozsahu přípustném příslušnými právními předpisy, tak jak je blíže popsáno níže  
 • v případě, opravňují-li nás k tomu příslušné právní předpisy (tzn. v případě existence oprávněného zájmu nebo v případě vašeho souhlasu), využíváme vaše kontaktní údaje (email/telefonní číslo) k zasílání marketingových sdělení o produktech a službách tak jak je blíže popsáno v sekci Přímý marketing (těchto zásad)
 • k zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu Webových stránek
 • zpracovávané údaje též využíváme pro ochranu našich oprávněných zájmům (zejména pro zamezení podvodným jednáním, ve snaze předcházet a zabránit porušení našich smluvních podmínek, pro účely vymáhání případných pohledávek a k zajištění ochrany našich zákonných práv)
 • kontaktní údaje můžeme dále využívat pro zajištění naší vzájemné komunikace a pro účely umožnění výkonu vašich práv v souvislosti s ochranou osobních údajů
 • v rámci kontaktního formuláře na Webových stránkách zpracováváme emailovou adresu, dotaz a IP adresu za účelem zodpovězení dotazů.
 • pro další specifické účely, pro které jste nám udělili souhlas.

Doba zpracování

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedených účelů anebo po dobu nezbytnou k zajištění našeho souladu se splněním příslušné právní povinnosti či zajištění ochrany našich práv.

V případě členství, se tak děje po dobu členství v PCB a následně po dobu 10ti let ode dne ukončení členství.

V případě zodpovězení dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů PCB.

E-mailová adresa bude zpracována za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud jej neprodloužíte nebo do doby jeho dovolání.

Přímý marketing

Vaše osobní údaje mohou být použity pro účely přímého marketingu v případě, máme-li od Vás příslušný souhlas k jejich užití k danému účelu nebo opravňuje-li nás k jejich komunikaci oprávněný zájem (jste-li našim zákazníkem či členem PCB).

PROTI ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU MŮŽETE KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU, A VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU OKAMŽITĚ VYMAZÁNY.

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače Uživatele. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které Uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i Webová stránka používá cookies. Na základě anonymních datových objektů například Geometry Global sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechcete cookies používat nebo pokud chcete, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musíte si ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokujete-li všechna cookies, nebudete moci využít některé funkce těchto Webových stránek.Rozhodněte se sami, které soubory cookie chcete povolit. Toto nastavení můžete kdykoliv jednoduše změnit kliknutím na změnit nastavení cookies a vybráním úrovně souhlasu.

Web tracking

Tyto stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá souborů "cookies", které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.

Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Chování uživatelů

Uživatel nesmí zasahovat při používání této Webové stránky do její bezpečnosti, nemůže Webovou stránku využívat k přenášení škodlivých souborů a snažit se proniknout do veřejně nepřístupných míst Webové stránky. Uživatel je rovněž povinen ctít autorská práva PCB k těmto stránkám.

Kde ukládáme vaše osobní údaje

Data jsou uchovávána na zálohovaných serverech v majetku společnosti, které nejsou sdíleny s aplikacemi třetích osob s výjimkami výslovně uvedenými v těchto zásadách.

Pro účely správy zasílání obchodních sdělení a správy CRM systému je zpracování prováděno PCB, osobní údaje však pro PCB mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

-       Společnost The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp  , se sídlem The Rocket Science Group, LLC 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA (správa e-maillingu);

-       Společnost Simpleview, se sídlem 8950 N. Oracle Road ,Tucson, AZ 85704 USA (správa CRM systému).

Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Berete na vědomí, že vaše osobní údaje, které nám poskytnete, budou spravovány systematicky automatickým způsobem za použití automatických a veškerých dalších nástrojů informačního systému.

Poskytování vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané v souvislosti s členstvím v PCB a pořádáním akcí PCB, jsou k dispozici příslušným pracovníkům a osobám PCB a dále fyzickým osobám a pracovníkům společností, které jsme angažovali, aby tyto údaje pro nás technicky zpracovávali. Jde o subjekty, které nám poskytují webový a databázový hosting, pracují jako správci databází, IT sítí nebo účetní specialisté. Přístup těchto osob a zpracování vašich osobních údajů třetí stranou jsou vždy prováděny na základě smlouvy o zpracování osobních údajů a za podmínek stanovených právními předpisy.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše Webová stránka může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud však takový odkaz použijete a naši Webovou stránku opustíte, měli byste si uvědomit, že nad těmito jinými webovými stránkami nemáme žádnou kontrolu. Nemůžeme proto zodpovídat za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při navštívení takových stránek, a na takové stránky se nevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů.

Veškerý obsah Webové stránky je poskytován bez záruky a PCB nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené užíváním Webové stránky, chybami, výpadky nebo některou z odkazovaných stránek.

Práva subjektů údajů

PCB při shromažďování, zpracovávání a uchovávání vašich osobních údajů dbá v plném rozsahu ochrany vašich práv tak, jak vyplývají z příslušných ustanovení právních předpisů. V souvislosti se zpracováním osobních údaj Vám náleží níže specifikovaná práva, která můžete dle vašeho uvážení využít:

 • právo přístupu ke svým osobním údajům - kdy můžete po nás požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů

V případě zpracování prováděném a základě Vašeho souhlasu, máte právo udělený souhlas kdykoli zčásti nebo zcela odvolat s účinky do budoucna. Bez odpovídajícího souhlasu dané zpracování dále nebudeme provádět. Souhlas můžete odvolat na níže uvedené emailové nebo poštovní kontaktní adrese. Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že PCB nebo námi pověřené třetí osoby provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li vaše osobní údaje nepřesné, neúplné či dochází-li k jejich zpracován pro daný účel bez odpovídajícího právního důvodu, můžete požadovat abychom:

 • opravili a/nebo doplnili nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají
 • provedli výmaz vašich osobních údajů - zejména tehdy nejsou-li vaše osobní údaje již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny)

 nebo omezili zpracování vašich osobních údajů (zejména tehdy popíráte přesnost osobních údajů nebo zpracování je protiprávní a  odmítnete výmaz osobních údajů a žádáte místo toho omezení jejich použití nebo Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků)

Máte právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz.

V souvislosti s výkonem svých práv a v případě jakýchkoli otázek či informací ohledně nakládání s osobními údaji v rámci PCB, prosím, kontaktujte správce e-mailem na info@pragueconvention.cz nebo písemně na: Prague Convention Bureau, z.s., se sídlem Praha 1, Rytířská 398/26, PSČ  110 00.

Informace o autorovi webové stránky

Webovou stránku realizovala a spravuje AITOM Digital. Prezentace je provozována na publikačním systému AITOM CMS5. V případě dotazů nebo nalezení technických problémů je možné kontaktovat autory e-mailem na radbych@aitom.cz.

Tyto zásady jsou platné ochrany osobních údajů od 25. května 2018. 

Praha je ideální destinací pro konání vaší akce

V případě potřeby se na nás obraťte. Rádi vám se vším pomůžeme. Ozvěte se!

Plánování vaší akce v Praze v pár krocích

Náš vyhledávač vám na základě různých filtrů pomůže najít to správné místo a dodavatele služeb v Praze.