Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Veletrhy/kongresy

24/03/2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje výzvu k podávání žádostí k poskytnutí podpory v rámci programu COVID – Veletrhy/kongresy

Program podpory COVID – Veletrhy/kongresy připravilo MPO ve spolupráci s oborovou aliancí, jejíž je Prague Convention Bureau členem, v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Určen je podnikatelským subjektům podnikajícím v oblasti organizace a realizace veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí (eventů) zaměřených především na B2B segment. Podpora má za cíl udržení infrastruktury, subjektů podnikajících v sektoru a navazujících organizačních, servisních, asistenčních a technických služeb.

Výzvu Programu COVID Veletrhy/kongresy MPO zveřejnilo 22. března 2021.

Žádosti je možné podávat od 6. dubna 2021 od 9:00 hodin do 31. května 2021 prostřednictvím informačního systému AIS MPO.

Rozhodným obdobím, na které je poskytována podpora, je 1. březen až 31. říjen 2020.

Výše podpory činí 60 % nepokrytých nákladů za rozhodné období, respektive 40 % nepokrytých nákladů za rozhodné období pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR.

Maximální výše podpory činí 20 mil. Kč na jednoho žadatele.

Žadatel je povinen do programu přiznat dotace a podpory poskytnuté dle bodu 3.1. platného Dočasného rámce Evropské komise (dále jen Dočasný rámec) na způsobilé výdaje. Pokud žadatel dosáhnul na jakoukoli jinou podporu, poskytnutou mimo schéma bodu 3.1. Dočasného rámce a související s činností podporovanou v rámci Programu, je povinen ji také přiznat. Žadatel je taktéž povinen zahrnout odpovídající část podpory poskytnuté v rámci programů Antivirus. Pokud je žadatel příjemce kompenzačního bonusu, v případě schválení žádosti v rámci programu COVID Veletrhy/kongresy, je jeho povinností odpovídající část vrátit.

Uvolňování prostředků schválených žádostí bude probíhat po udělení notifikace Výzvě Programu COVID Veletrhy/kongresy Evropskou komisí.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Podnikatel – fyzická, nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podnikatel musí být svým podnikáním zaměřen na organizaci a realizaci veletrhů, výstav, kongresových, firemních a dalších hromadných akcí zaměřených především na B2B segment, či musí být na tento segment trhu realizačně napojen. Podporovaná podnikatelská činnost musela být zahájena nejpozději do 29. února 2020.

V rozhodném období mu poklesl obrat (výnosy z podporované činnosti dle podmínek výzvy) minimálně o 30 %.

Pokles obratu je prokazován následovně:

  • Při zahájení podnikatelské činnosti do 1. března 2019, obrat v rozhodném období oproti stejnému období roku 2019, nebo
  • při zahájení podnikatelské činnosti mezi 2. březnem 2019 a 1. září 2019 průměrný měsíční obrat v rozhodném období oproti průměrnému měsíčnímu obratu za období od zahájení předmětné podnikatelské činnosti do 31. října 2019, nebo
  • při zahájení podnikatelské činnosti mezi 1. září 2019 a 29. únorem 2020 průměrný měsíční obrat v rozhodném období oproti průměrnému měsíčnímu obratu za období od zahájení předmětné podnikatelské činnosti do 29. února 2020.

Jaké podmínky je třeba splnit, aby byla podpora přiznána?

Žadatel musí kromě poklesu obratu minimálně o 30 % prokázat nepokryté náklady (ztrátu) za rozhodné období, snížené o dotace poskytnuté žadateli o podporu notifikované dle bodu 3.1 Dočasného rámce, Antivirus A, B, A Plus a další dotace na způsobilé výdaje, a prokazované podle podmínek stanovených ve Výzvě.

Co je třeba doložit?

  • Upravený výkaz zisku a ztráty za rozhodné období, ověřený auditorem podle požadavků Výzvy.
  • Výkaz o poklesu výnosů z podporované činnosti v rozhodném období oproti srovnatelném období, ověřený auditorem podle požadavků Výzvy.
  • Přehled veškerých dotací a prostředků, které žadatel získal, nebo o které požádal a pro které získal nezpochybnitelný příslib dotace za rozhodné období nebo jeho část v podpůrných programech notifikovaných v rámci odstavce 3.1 Dočasného rámce a prostředky z programů Antivirus A, B a A Plus, či dalších dotací na způsobilé výdaje. Přehled o dotacích musí být podepsán statutárním orgánem žadatele s ověřen auditorem podle požadavků Výzvy.
  • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy. Prohlášení je generováno z údajů v žádosti přímo v systému AIS MPO.

Informační systém AIS MPO

Žádosti je možné podávat prostřednictvím informačního systému AIS MPOhttps://aisportal.mpo.cz.

Pokud se žadatel do systému registroval již v rámci předchozích programů vypisovaných MPO, nová registrace není nutná.

Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikaci je k dispozici ke stažení v příloze. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.

Čestné prohlášení žadatele/příjemce podpory generuje informační systém AIS MPO.

 

Doporučení pro žadatele

Pro žadatele jsou připraveny podrobné video návody, které je provedou následujícími procesy:

  • založení a aktivace identity na portálu EIDENTITA
  • registrace žadatele do systému AIS MPO

Po podání žádosti doporučujeme komunikovat žádosti prostřednictvím komunikačního nástroje „Nástěnka“ v systému AIS MPO. Funkce nástěnky je zpřístupněna po podání žádosti (viz ilustrační PrintScreen níže v příloze ke stažení). Jedná se o nejspolehlivější způsob komunikace přímo s administrátorem žádosti.

Požadované přílohy se vkládají přímo do systému AIS MPO. V případě zasílání fyzickou, elektronickou poštou, ale i prostřednictvím datových schránek dochází vzhledem k vysokému počtu žádostí, zátěži podatelny i spisové služby ke zbytečnému zdržování vyřizování žádostí.

 

Metodická podpora žadatelů o podporu (po-pá 8:30–16:30 h):

Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8:30–16:30 h):

Obecné informace k programu (po-pá 8:30–16:30 h):

  • informační linka MPO: 1212

 

Nejčastější otázky a odpovědi k celému programu naleznete na portále BusinessInfo.cz

Přílohy ke stažení: 

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.