Praha začíná realizovat strategii cirkulární ekonomiky

10/02/2022
Praha začíná realizovat strategii cirkulární ekonomiky

Úspěšné završení procesů schvalování strategie hlavního města Prahy pro přechod na cirkulární ekonomiku do roku 2030 otevřelo městu cestu k realizaci projektů obsažených v tomto zásadním dokumentu.

Na přípravě textu Cirkulární Praha 2030 se společně s magistrátem podílely městské společnosti, akademické instituce, odborné a konzultační firmy i jednotlivci. Poté byl dokument v listopadu 2021 představen veřejnosti k připomínkování. Strategii se zapracovanými podněty veřejnosti v lednu 2022 schválily Rada i Zastupitelstvo hlavního města. Praha tak může přistoupit k uplatňování principů cirkulární ekonomiky, jež jsou společným stavebním kamenem všech projektů obsažených v dokumentu.

Strategie zahrnuje 76 opatření v rámci 37 projektů a je strukturovaná do 7 tematických okruhů: stavebnictví, nakládání s vodou, odpadové hospodářství, zemědělství a hospodaření s půdou a potravinová produkce, veřejné zakázky, podpora podnikání, inovací a osvěta, řízení a implementace. Tyto kategorie byly autory dokumentu identifikovány jako oblasti s největším potenciálem pro možné úspory materiálů, snížení emisí CO2 a spotřeby primárních surovin, na něž město zaměřuje největší díl své pozornosti.

Projekty pokrývají širokou škálu aspektů života ve městě a nabízejí tak možnost uplatnění strategie napříč nejrůznějšími sférami, včetně kongresového průmyslu - například v projektech zaměřených na hospodaření s vodou, na nakládání s odpady, na podporu inovací v produkci jídla, podporu sdílené ekonomiky či na vzdělávací a podpůrné programy pro firmy. Dokument samotný může pražským firmám a organizacím v odvětví kongresů a eventů rovněž ve významné míře posloužit jako inspirace a předloha k harmonizaci jejich vlastních strategií udržitelnosti s širší strategií města.

Přístupy a aktivity, které lze označit přívlastkem cirkulární, nejsou v Praze novinkou: oblibě obyvatel se těší například re-use centra specializovaná na nábytek, oblečení, potřeby pro domácnost, umělecké materiály, knihy či cirkulární dílny. Další fungující projekty a kroky zahrnují komunitní zahrady, svoz bio a gastroodpadu, multikomoditní a „door-to-door“ třídění odpadů nebo omezení používání jednorázových obalů a výrobků na městem pořádaných či podpořených akcích.

K úspěšné realizaci záměrů strategie plánuje město ustavit na magistrátu funkci koordinátora pro cirkulární ekonomiku. Cirkulární Praha 2030 předpokládá úzkou koordinaci s jinými strategickými dokumenty města a zajištění financí ze zdrojů Magistrátu hlavního města Prahy a evropských fondů a programů.

Nechte se inspirovat

Dostávejte novinky a dávku inspirace z kongresové Prahy díky našim měsíčním newsletterům. Nebo navštivte náš archiv.